1399-02-20 10:55:05
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺠﺎﺯﻱ (ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ)
فرناز
10
24885
ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻛﻴﺎ/ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ، ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ،
بیشتر بخوانید
1399-02-21 09:13:03
بسته آموزشی زندگی سالم با نشاط و امید
مجتبی
5
26706
روان شناسی مثبت حتی آنهایی که تمام دور و بر خودشان را منفی میبینند و منفی تفسیر میکنند، میتوانند خوشبینی و تفکر مثبت را یاد بگیرند. میپرسید چگونه؟ به کمک روانشناسی مثبت! روانشناسي مثبت
بیشتر بخوانید
1399-02-21 09:25:46
رﺳﺎﻧﻪ، اﺑﺰاري ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﺴﻠﻬﺎ در اﯾﺮان
مجتبی
2
36028
چکیده: عوامل متفاوتی ابژه هاي یک نسل را ساخته و می توان از چنین شاخص هایی براي بررسی تغییرات و ایجاد تمایز در بین نسلها بهره برد. مطالعات انجام شده در حوزه نسلها را می
بیشتر بخوانید